Học kỳ I: Mạch điện tử và lập trình vi điều khiển (Programming elements and electronic circuits)

Học kỳ I: Mạch điện tử và lập trình vi điều khiển (Programming elements and electronic circuits)

Sinh viên sau khi kết thúc học kỳ 1 sẽ nhận được Certificate in Programming Elements and Electronic Circuits.

Nhấn vào hình để xem chi tiết

Các môn học kỳ 1:

C/C++ Programming Fundamentals.

– Giới thiệu khái niệm và thuật toán lập trình.

– Cú pháp và kiểu dữ liệu cơ bản.

– Kỹ thuật quản lý và phân bổ bộ nhớ.

– Con trỏ và mảng.

– Thao tác bit và các phép toán theo bit.

– Cấu trúc lệnh điều khiển.

– Ngắt và định thời.

– Hoạt động giao thức truyền thông.

– Khái niệm lập trình hệ thống nhúng.

– Cơ chế điều khiển và thanh ghi dành riêng cho phần cứng.

– OOP, đóng gói, kế thừa, đa hình, con trỏ, quản lý. bộ nhớ, STL, C++ cho thiết kế vi mạch, gỡ lỗi & kiểm tra.

Electronics Fundamentals and Circuit Analysis

– Giới thiệu mạch điện, điện áp, dòng điện và điện trở.

– Kirchhoff, phân tích lưới và nút, và các mạch tương đương Thevenin và Norton.

Semiconductor Physics & Materials science

– Giới thiệu đặc tính và vật liệu chất bán dẫn.

– Phân loại chất bán dẫn và các linh kiện hình thành từ chất bán dẫn như: Diod, Transistor, Mosfet, Op-Amp, … và các thông số kỹ thuật.

– Mạch khuyếch đại.

– PN Junction, Transistor, MOSFET, CMOS.

– Công nghệ vi mạch: IC, Chip.

Digital Logic

– Khái niệm mạch Digital – cổng Logic.

– Mạch tổ họp Logic.

– Mạch tuần tự.

– Flip-Flops.

– Bộ nhớ.

– Vi xử lý cơ bản 8086.

– Vi điều khiển 8051.

Exam & Projects

– Thực hiện đồ án: Thiết kế mô hình và lập trình vi điều khiển.

KẾT THÚC HỌC KỲ I: SINH VIÊN HIỂU ĐƯỢC

  • Hiểu đại lượng điện và nhận dạng linh kiện điện tử
  • Cấu trúc chất bán dẫn và các linh kiện được chế tạo từ chất bán dẫn
  • Hiểu mạch điện, cổng Logic, Flip-Flop và bộ nhớ ROM, RAM
  • Phân tích cấu trúc mạch số và mạch hỗn hợp
  • Phân tích, thiết kế hệ thống vi xử lý và vi điều khiển
  • Lập trình ứng dụng vi điều khiển với C/C++

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC

  • Thiết kế mạch số và mạch vi điều khiển
  • Lập trình điều khiển tự động vi điều khiển

CHỨC DANH CÔNG VIỆC TƯƠNG ỨNG

  • Chuyên viên lập trình điều khiển tự động hóa
  • Chuyên viên lập trình nhúng
1.7/5 - (4 votes)