hệ thống ngăn ngừa xâm nhập IPS

Mời tham dự Workshop “Xây dựng hệ thống ngăn ngừa xâm nhập IPS” (Phần 2) ngày 26/3 tại FPT Jetking HCM

IPS (Intrusion Prevention Systems – Hệ thống ngăn ngừa xâm nhập) là hệ thống theo dõi, ngăn ngừa kịp thời các hoạt động xâm nhập không mong muốn. Chức năng chính của IPS là xác định các hoạt động nguy hại, lưu giữ các thông tin này, sau đó kết hợp với firewall để dừng ngay các hoạt […]