deep link

Giải ngố về deep link: Tại sao deep link lại có ý nghĩa quan trọng trong marketing các ứng dụng mobile?

Deep link cung cấp một đường hướng rõ ràng để các nhà phát triển ứng dụng xác định và chuyển người dùng tới các nội dung cụ thể họ muốn xem trong ứng dụng, thậm chí trước cả khi download chúng. Điều này giúp các nhà phát triển tăng lượng download và tương tác của […]