cập nhật mới

Bạn đã biết bản cập nhật mới của Google Chrome 55 sẽ giảm lượng RAM tiêu thụ đi 50% chưa?

Điều này có thể giải quyết một trong những vấn đề cố hữu của trình duyệt đang thống trị thị trường này.  Có thể nói rằng, trình duyệt đang thống trị thị trường hiện nay chính là Google Chrome. Nó đã giành lấy ngôi đầu này từ tay Microsoft Internet Explorer một cách hết sức […]