autonomic computing

Điện toán tự trị là gì?

Điện toán tự trị (Autonomic computing) là khả năng của máy tính tự quản lý chính nó một cách tự động, bằng những công nghệ thích hợp để bổ sung thêm những tính năng, đồng thời cắt giảm thời gian cần thiết của các chuyên gia máy tính trong việc giải quyết các vấn đề của […]