150 thuật ngữ tiếng Anh mà người làm trong ngành CNTT phải biết

150 TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 1. Operating system (n): hệ điều hành

 2. Multi-user (n): Đa người dùng

 3. Alphanumeric data: Dữ liệu chữ số, dữ liệu cấu thành các chữ cái và bất kỳ chữ số từ 0 đến 9.

 4. PPP: Là chữ viết tắt của “Point-to-Point Protocol”. Đây là một giao thức kết nối Internet tin cậy thông qua Modem

 5. Authority work: Công tác biên mục (tạo ra các điểm truy cập) đối với tên, tựa đề hay chủ đề; riêng đối với biên mục tên và nhan đề, quá trình này bao gồm xác định tất cả các tên hay tựa đề và liên kết các tên/tựa đề không được chọn với tên/tựa đề được chọn làm điểm truy dụng. Đôi khi quá trình này cũng bao gồm liên kết tên và tựa đề với nhau.

 6. Alphabetical catalog: Mục lục xếp theo trật tự chữ cái

 7. Broad classification: Phân loại tổng quát

 8. Cluster controller (n) Bộ điều khiển trùm

 9. Gateway /ˈɡeɪtweɪ/: Cổng kết nối Internet cho những mạng lớn

 10. OSI: Là chữ viết tắt của “Open System Interconnection”, hay còn gọi là mô hình chuẩn OSI

 11. Packet: Gói dữ liệu

 12. Source Code: Mã nguồn (của của file hay một chương trình nào đó)

 13. Port /pɔːt/: Cổng

 14. Cataloging: Công tác biên mục. Nếu làm trong các tổ chức phi lợi nhuận thì gọi là cataloging, nếu làm vì mục đích thương mại thì gọi là indexing

 15. Subject entry – thẻ chủ đề: công cụ truy cập thông qua chủ đề của ấn phẩm .

 16. Memory /ˈmeməri/ : bộ nhớ

 17. Microprocessor /ˌmaɪkrəʊˈprəʊsesə(r)/: bộ vi xử lý

 18. Operationˌ/ɒpəˈreɪʃn/ : thao tác

 19. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/ : lưu trữ

 20. Chief source of information: Nguồn thông tin chính. Dùng tạo ra phần mô tả của một biểu ghi thay thế như trang bìa sách, hình nhan đề phim hoạt hình hay nhãn băng đĩa.

 21. Graphics /ˈɡræfɪks/ : đồ họa

 22. Hardware /ˈhɑːdweə(r)/: Phần cứng/ software/ˈsɒftweə(r)/: phần mềm

 23. Text /tekst/ : Văn bản chỉ bao gồm ký tự

 24. Remote Access: Truy cập từ xa qua mạng

 25. Union catalog: Mục lục liên hợp. Thư mục thể hiện những tài liệu ở nhiều thư viện hay kho tư

 26. Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/: Cấu hình

 27. Protocol /ˈprəʊtəkɒl/:  Giao thức

 28. Technical /ˈteknɪkl/: Thuộc về kỹ thuật

 29. Pinpoint /ˈpɪnpɔɪnt/: Chỉ ra một cách chính xác

 30. Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ

 31. abbreviation/əˌbriːviˈeɪʃn/: sự tóm tắt, rút gọn

 32. Analysis /əˈnæləsɪs/: phân tích

 33. Appliance /əˈplaɪəns/: thiết bị, máy móc

 34. Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/: ứng dụng

 35. Arise /əˈraɪz/: xuất hiện, nảy sinh

 36. Available /əˈveɪləbl/: dùng được, có hiệu lực

 37. Background /ˈbækɡraʊnd/: bối cảnh, bổ trợ

 38. Certification /ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃn/: giấy chứng nhận

 39. Chief/tʃiːf/ : giám đốc

 40. Common /ˈkɒmən/: thông thường,

 41. Compatible /kəmˈpætəbl/: tương thích

 42. consultant /kənˈsʌltənt/: cố vấn, chuyên viên tham vấn

 43. Convenience convenience: thuận tiện

 44. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng

 45. database/ˈdeɪtəbeɪs/: cơ sở dữ liệu

 46. Deal /diːl/: giao dịch

 47. Demand /dɪˈmɑːnd/: yêu cầu

 48. Detailed /ˈdiːteɪld/: chi tiết

 49. Develop /dɪˈveləp/: phát triển

 50. Drawback /ˈdrɔːbæk/: trở ngại, hạn chế

 51. Effective /ɪˈfektɪv/: có hiệu lực

 52. efficient/ɪˈfɪʃnt/: có hiệu suất cao

 53. Employ /ɪmˈplɔɪ/: thuê ai làm gì

 54. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tập đoàn, công ty

 55. Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: môi trường

 56. Equipment /ɪˈkwɪpmənt/: thiết bị

 57. expertise/ˌekspɜːˈtiːz/: thành thạo, tinh thông

 58. eyestrain: mỏi mắt

 59. Goal /ɡəʊl/: mục tiêu

 60. Gadget /ˈɡædʒɪt/: đồ phụ tùng nhỏ

 61. Implement /ˈɪmplɪment/: công cụ, phương tiện

 62. Increase /ɪnˈkriːs/: sự tăng thêm, tăng lên

 63. Install /ɪnˈstɔːl/: cài đặt

 64. Instruction /ɪnˈstrʌkʃn/: chỉ thị, chỉ dẫn

 65. Insurance /ɪnˈʃʊərəns/: bảo hiểm

 66. Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hợp nhất, sáp nhập

 67. intranet/ˈɪntrənet/: mạng nội bộ

 68. Latest /ˈleɪtɪst/: mới nhất

 69. leadership/ˈliːdəʃɪp/: lãnh đạo

 70. level with someone (verb): thành thật

 71. Low /ləʊ/: yếu, chậm

 72. Maintain /meɪnˈteɪn/: duy trì

 73. Matrix /ˈmeɪtrɪks/: ma trận

 74. Monitor /ˈmɒnɪtə(r)/ : giám sát

 75. Negotiate /nɪˈɡəʊʃieɪt/: thương lượng

 76. Occur /əˈkɜː(r)/: xảy ra, xảy đến

 77. Order /ˈɔːdə(r)/: yêu cầu

 78. Oversee /ˌəʊvəˈsiː/: quan sát

 79. Prevail /prɪˈveɪl/: thịnh hành, phổ biến

 80. Process /ˈprəʊses/: quá trình, tiến triển

 81. Provide /prəˈvaɪd/: cung cấp

 82. Rapid /ˈræpɪd/: nhanh chóng

 83. Remote /rɪˈməʊt/: từ xa

 84. Replace /rɪˈpleɪs/: thay thế

 85. Research /rɪˈsɜːtʃ/: nghiên cứ

 86. Resource /rɪˈsɔːs/: nguồn

 87. Respond /rɪˈspɒnd/: phản hồi

 88. Simultaneous /ˌsɪmlˈteɪniəs/: đồng thời

 89. Solve /sɒlv/: giải quyết

 90. Substantial /səbˈstænʃl/: tính thực tế

 91. Sufficient /səˈfɪʃnt/: đủ, có khả năng

 92. Suitable /ˈsuːtəbl/: phù hợp

 93. Multi-task  –  Đa nhiệm.

 94. Priority /praɪˈɒrəti/ –  Sự ưu tiên.

 95. Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/  –  Hiệu suất.

 96. Real-time  –  Thời gian thực.

 97. Schedule /ˈskedʒuːl/ –  Lập lịch, lịch biểu.

 98. Similar /ˈsɪmələ(r)/ –  Giống.

 99. Storage /ˈstɔːrɪdʒ/  –  Lưu trữ.

 100. Technology /tekˈnɒlədʒi/  –  Công nghệ.

 101. Tiny /ˈtaɪni/  –  Nhỏ bé.

 102. Digital /ˈdɪdʒɪtl/ –  Số, thuộc về số.

 103. Chain /tʃeɪn/ –  Chuỗi.

 104. Clarify /ˈklærəfaɪ/ –  Làm cho trong sáng dễ hiểu.

 105. Individual ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ –  Cá nhân, cá thể.

 106. Inertia /ɪˈnɜːʃə/  –  Quán tính.

 107. Irregularity/ɪˌreɡjəˈlærəti/  –  Sự bất thường, không theo quy tắc.

 108. Quality /ˈkwɒləti/  –   Chất lượng.

 109. Quantity/ˈkwɒntəti  –   Số lượng.

 110. Ribbon /ˈrɪbən/ –  Dải băng.

 111. Abacus/ˈæbəkəs/  –  Bàn tính.

 112. Allocate/ˈæləkeɪt/  –  Phân phối.

 113. Analog /ˈænəlɒɡ/ –   Tương tự.

 114. Command/kəˈmɑːnd/  –   Ra lệnh, lệnh (trong máy tính).

 115. Dependable/dɪˈpendəbl/  –  Có thể tin cậy được.

 116. Devise /dɪˈvaɪz/ –  Phát minh.

 117. Accumulator /əˈkjuːmjəleɪtə(r)/ :    Tổng

 118. Addition /əˈdɪʃn/: Phép  cộng

 119. Address /əˈdres/ : Địa chỉ

 120. Appropriate /əˈprəʊpriət/:        Thích  hợp

 121. Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/:   Số học

 122. Capability /ˌkeɪpəˈbɪləti/ :   Khả năng

 123. Circuit /ˈsɜːkɪt/: Mạch

 124. Complex /ˈkɒmpleks/: Phức tạp

 125. Component/kəmˈpəʊnənt/ :  Thành  phần

 126. Computer /kəmˈpjuːtə(r)/ :   Máy  tính

 127. Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ :     Tin  học hóa

 128. Convert  /kənˈvɜːt/: Chuyển đổi

 129. Data /ˈdeɪtə/: Dữ liệu

 130. Decision /dɪˈsɪʒn/: Quyết định

 131. Demagnetize  (v)     Khử từ hóa

 132. Device  /dɪˈvaɪs/   Thiết bị

 133. Disk  /dɪsk/: Đĩa

 134. Division /dɪˈvɪʒn/   Phép  chia

 135. Minicomputer  (n) Máy tính mini

 136. Multiplication /ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/: Phép  nhân

 137. Numeric  /njuːˈmerɪkl/:    Số học, thuộc về số học

 138. Operation  (n):  Thao  tác,

 139. Output  /ˈaʊtpʊt/:    Ra,  đưa ra

 140. Perform /pəˈfɔːm/ :   Tiến hành, thi hành

 141. Process /ˈprəʊses/:    Xử lý

 142. Pulse /pʌls/:  Xung

 143. Signal  (n): Tín  hiệu

 144. Solution  /səˈluːʃn/:     Giải pháp, lời giải

 145. Store /stɔː(r)/: Lưu trữ

 146. Subtraction  /səbˈtrækʃn/:   Phép  trừ

 147. Switch  /swɪtʃ/:      Chuyển

 148. Tape   /teɪp/:     Ghi  băng, băng

 149. Terminal  /ˈtɜːmɪnl/:    Máy  trạm

 150.  Transmit /trænsˈmɪt/:   Truyền

 151. Binary /ˈbaɪnəri/  –  Nhị phân, thuộc về nhị phân.

 

Trường đào tạo Kỹ sư An ninh mạng FPT Jetking đào tạo chuyên sâu về phần cứng và mạng máy tính. Sinh viên FPT Jetking có khả năng làm việc thực tế ngay sau tốt nghiệp trong những lĩnh vực như quản trị mạng, điện toán đám mây, an ninh mạng, lắp ráp và sửa chữa PC máy tính…
Hiện tại, Trường FPT Jetking có 2 cơ sở:
– Hồ Chí Minh: Số 391A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3. (028 7300 8866)
– Hà Nội: Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm. (024 7300 8855)